Sundheds- styrelsen

Weiter

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og er en del af  Sundheds– & Ældreministeriet.


Sundhedsstyrelsen rådgiver ministeriet og andre statslige, regionale og kommunale myndigheder om sundheds- og ældreområdet.

Sundhedsstyrelsens opgaver er sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling – ligesom vi har opgaver inden for strålebeskyttelse og ældre- og demensområdet.

© Alfa-1.dk 2017-18