Referat af generalforsamling


[Tilbage til foreningen]


Referat Alfa-1 Danmarks generalforsamling d. 2. april 2017.

Fremmødte inklusiv bestyrelsen 26.

Fra bestyrelsen: Gunhil Nørhave, Anders Richter, Dannie Binger og Claus Astradsson.

Punkt 1.

Dannie blev valgt som dirigent. Dirigenten bød velkommen, og gjorde opmærksom på at indkaldelsen til generalforsamlingen var gjort retmæssigt.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, den kan læses på hjemmesiden.

Der har været afholdt 5 fysiske møder, og mange zoom møder,(møder over nettet). Bestyrelsen har været ramt af meget sygdom.

Generalforsamling og weekend d. 20.-22. maj 2016. Der var ikke som håbet, stor tilslutning af familier med børn med alfa-1, men ellers stor tilslutning.

Programmet bød på fysioterapeutiske øvelser, ved Aftun beretninger fra Verdens toppe, ved Dannie Binger, om at blive og være lungetransplanteret, ved Claus Astradsson og Karen Skålvoll, fortalte om sin behandling i Tyskland, som gav hende livet igen. Aftenens underholdning var med Henrik Strube.

Birgit og Heinrich har afholdt infomøde i Odense, hvor der var oplæg om leversygdomme. Der var den første livestreaming, med fin tilslutning.

Formanden orienterede ligeledes om samarbejdet med Alfa-1 Global.

Et stort arbejde har været, da Lungeforeningen ønskede med kort varsel, at Alfa-1 skulle blive et netværk under Lungeforeningen i stedet for en forening. Bestyrelsen afholdte en weekend, hvor de bl.a. igennem en SWAT-analyse, fandt frem til, hvad de mente ville være bedst for Alfa-1 og deres medlemmer. Derfor blev der indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i Middelfart d. 14. januar 2017 , hvor de fremmødte valgte at stemme for et selvstændigt Alfa-1 Danmark.

Derfor er Alfa-1 Danmark nu adskilt fra Lungeforeningen, for at vi kan have en økonomi, hvor vi selv kan sørger for vores egne medlemmer, og vi selv kan søge gennem fonde og offentlige puljer, og forvalte vores egne midler. Dette havde ikke været mulig som et netværk under Lungeforeningen. Der havde vi fået et budget på 10.000,- kr. om året, hvilket ville være det samme som at nedlægge Alfa-1 foreningen som vi har kendt den indtil nu.

Alfa-1 Danmark har istedet styrket sin tilknytning til organisationen Sjældne Diagnoser.

Alfa-1 medlemmer er gratis medlem af Lungeforeningen i 2017, og derefter vil man blive kontaktet pr. tlf. om man fortsat ønsker medlemskab af Lungeforeningen.

Alfa-1 Danmark ønsker fortsat et konstruktivt samarbejde med Lungeforeningen.

Leverforsøg i Odense d. 17. – 19. maj 2017 i Odense. Der er fremsendt mail omkring det. Børn over 18 år, der er Z-bærer kan ligeledes deltage. Der opfordres til at deltage, da Alfa-1 også er en leversygdom, og der mangler viden på området.

I oktober 2017 er der 25 års markering for den første db lungetransplantation på Rigshospitalet. Vi markerer en alfa-1 patient og hun har det godt. Alfa-1 Danmark ønsker at deltage i markeringen.

Efter Alfa-1 danmark ikke længere er under Lungeforeningen, er bestyrelsen i gang med at lave og forbedre hjemmesiden www.alfa-1.dk . Det er desværre en langstrakt og svær proces, og bestyrelsen efterlyser medlemmer, der kan være med til at bygge hjemmesiden op og gøre den attraktiv.

Bestyrelsen har ansat en bogholder Cajus Møller som kender til Alfa-1 og regnskabet, da han tidligere har arbejdet med det i Lungeforeningen.

Hvis der er en statsautoriseret revisor blandt medlemmerne, kontakt da venligst bestyrelsen.

........................................................................................... Punkt 3. Regnskab

Alfa-1 Danmarks bogholder, Cajus, gjorde først opmærksom på at regnskabet var blevet modtaget d. 1. april 2017, og der var nogle punkter der skulle belyses mere grundig.

Regnskabet blev gennemgået, og der er bl.a. nogle punkter som faldet af medlemmer, handicappuljen, aktivitetspuljen og driftspuljen, info-møder og foreningen, der blev kigget ekstra på.

Regnskabet kan af generalforsamlingen godkendes, under forudsætning at spørgsmålene på det reviderede regnskab, er korrekte.

Punkt 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasser Kim Hovmand, ønsker ikke genvalg, Gunhil Nørhave ønsker genvalg.

Gunhil oplyste at hun fortsat ønsker at sidde som bestyrelsesmedlem, men at hun trækker sig fra posten som formand.

Gunhil blev genvalgt til bestyrelsen.
Ligeledes blev Thorkild Pedersen valgt til bestyrelsen.
Dannie Binger ønsker fortsat at være suppleant, og også han blev genvalgt.

Anders Richter, Lis Boas, Heinrich Andreasen, Birgit Nielsen, Martin Sørensen og Claus Astradsson var ikke på valg.

Punkt 5. Fastsættelse af kontigent
Bestyrelsen foreslog at kontigentet fortsatte uændret til 200,- kr/årligt, hvilket blev vedtaget.

Punkt 6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Ændringerne var i §3 stk. 1, §5, §13 stk. 1,2,3, §14 stk. 1, § 15. Alle ændringer blev vedtaget, og

vedtægterne vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside. Punkt 7. Eventuelt
Medlemsmøde med generalforsamling næste år:

6. – 8. april 2018

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Anders Richter gennemgik SWAP, den analyse der ligger til grund for bestyrelsens beslutning om at trække sig fra samarbejdet med Lungeforeningen.

Referent: Lone V Astradsson 

© Alfa-1.dk 2017-18