Vedtægter for foreningen Alfa-1 Danmark

Navn og formål:
§ 1
Foreningens navn er: Alfa-1 Danmark
Foreningen er almennyttig.

§ 2
Foreningens formål:
At optimere livsbetingelserne for mennesker med Alfa-1-antitrypsin mangel.

Målsætninger:
1. At skabe forum for Alfa-1 patienter og deres pårørende, til gensidig støtte, erfaringsudveksling og tilegnelse af viden.
2. At opnå offentlighedens, sundhedsvæsenets og politikernes forståelse, accept og støtte til imødekommelse af Alfa-1 patienters behov.
3. At fremme internationalt samarbejde om Alfa-1 antitrypsinmangel.

Medlemskab og kontingent § 3
Stk. 1

Aktive medlemmer er:

Personer med Alfa-1 antitrypsinmangel, deres pårørende, dvs. forældre, søskende, eller ægtefæller til disse. Medlemmer efter § 3 stk.1 har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen
Stk. 2

Støttemedlemmer er personer, der ønsker at støtte foreningen.

Stk. 3

Virksomhedsmedlemmer er virksomheder, der ønsker at støtte foreningen.

Kontingentet til Alfa-1 Danmark for medlemmer og støttemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent for virksomhedsmedlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Stk.4
Et medlem, som modarbejder foreningens formål og retningslinjer på en sådan måde, at det skader foreningens arbejde og omdømme, kan ekskluderes.
Bestyrelsen træffer beslutning om begrundet eksklusion, og dette meddeles skriftligt til medlemmet. Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, der tager stilling til, om eksklusionen skal stå ved magt.

Bidrag § 4
Enhver kan yde økonomisk støtte til Alfa-1 Danmarks arbejde.

Generalforsamling § 5
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang årligt.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers skriftligt varsel, til afholdelse i 2. kvartal. Indkaldelsen kan ske elektronisk. Dagsorden og fuldmagt vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, hvis denne er modtaget senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det.
Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet til bestyrelsen og indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 8
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 14 og 15.

Bestyrelsen § 9
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af mindst 4 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, og halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Mindst 1 af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal, så vidt muligt, være læge. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal have Alfa-1-antitrypsin mangel.
Stk. 2
Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.
Den til enhver tid gældende forretningsorden er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside.

§ 10
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Formanden skal udpeges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der selv har Alfa-1-antitrypsin mangel eller er pårørende til en Alfa-1 patient. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.
Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en forhandlingsprotokol, hvoraf det på mødet vedtagne skal fremgå. Protokollen underskrives af den samlede bestyrelse og efter en generalforsamling tillige af dirigenten.

§ 11
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved én af disses forfald, ved et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12
Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Revision og regnskab§ 13
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Foreningens regnskab føres af en bogholder/kasserer, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 3. Regnskabet revideres og godkendes af en statsautoriseret revisor.

Vedtægtsændringer og opløsning.§ 14
Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kan vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkningen fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 15
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse foreningen, overgår foreningens midler til aktuel forskning med relation til Alfa-1 antitrypsinmangel eller til Sjældne Diagnoser.

Nærværende vedtægter vedtaget på Alfa-1 Danmarks ordinære generalforsamling d. 18. juni 2023.

Download vedtægterne som pdf

En stor opfordring til gruppen og andre interesserede!

Vi mangler medlemmer til at nå vores mål for at være under § 8a, som omhandler skattefradrag for firmabidrag og fonde.

Hvis du melder dig ind efter 1 juli, er det halvt bidrag resten af året, da der opkrævning for hvert nyt år den 2 januar.

Du kan melde dig ind her eller på mobilepay 67648, husk der at skrive medlemskab eller støttemedlem.

Hvis du allerede er medlem, er der måske nogen i familien eller vennekredsen, der kan være interesserede i at blive støttemedlemmer for 100,- kr.

Tusind tak ♥️